ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรเมือง..สร้างมูลค่าจากขยะเหลือใช้ นำปลูกผักลดค่าครองชีพ

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เสริมแกร่งความรู้เทคโนโลยีการผลิต งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ และนางสาววชิราภรณ์ กาวีต๊ะ เกษตรอำเภอ พร้อมนายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวต้อนรับ โดยได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่ร่วมงานกว่า 100 ราย กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งมั่นยกระดับครัวเรือนเกษตรกร ให้อยู่ดีมีสุข และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในทุกพื้นที่รวมถึงเกษตรกรที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ถือครอง ของเกษตรกร และค่าครองชีพที่สูง จึงเป็นความจำเป็นเบื้องต้นที่ จะทำอย่างไรให้เกษตรกรในเขตเมืองอยู่ได้อย่างยั่งยืน สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว ร่วมปรับองค์ความรู้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่ในเขตเมือง โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ผ่านฐานรียนรู้ทั้ง 5ฐานการเรียนรู้ดังนี้ฐานเรียนรู้ที่ 1การเกษตรแบบผสมผสานฐานเรียนรู้ที่ 2 การปลูกผักแบบไมใช้ดินฐานเรียนรู้ที่ 3 การทำปุ๋ยหมักฐานเรียนรู้ที่ 4 การทำประมงฐานเรียนรู้ที่ 5 ปศุสัตว์ ดังวันนี้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลท่าศาลา มีเกษตรกรต้นแบบ นายอุดม พรหมวิชัย ทำการเกษตรผสมผสานโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรบนพื้นที่ ประมาณ 3ไร่ แบ่งพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชโดยใช้เศษวัสดุ เช่น ขวดพลาสติก ยางรถยนต์ กล่องโฟม เพื่อลดค่าครองชีพ ที่เหลือจึงจำหน่าย เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ปิดความเห็น บน เกษตรเมือง..สร้างมูลค่าจากขยะเหลือใช้ นำปลูกผักลดค่าครองชีพ