30เม.ย./24

เกษตรพร้าวร่วมพิธีมอบโฉนดชุมชน

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวสุกัญญา มนูแสง  เกษตรอำเภอพร้าว มอบหมายให้ นางสาวพนิดา ทนันไชย และนางสาวฐิติมา กาบบัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมในพิธีแจกเอกสารรับรองพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินชุมชน ณ บ้านขุนปั๋ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดย เอกสารรับรองพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินชุมชน หรือที่คนในพื้นที่เรียกว่า “โฉนดชุมชน” เป็นหลักฐานแสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชนในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าไม้ ที่ได้รับการกันเขตสำหรับเป็นพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชน ซึ่ง สภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง กลุ่มคนพร้าวรักษ์ป่า และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ถือครองที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร เป็นการปักปันเขตแดนไม่ให้มีการบุกรุกป่าเพิ่มเติม และส่งเสริมให้เจ้าของพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวอรพรรณ จันตาเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ นายอภินันท์  เลาหะกุล ปลัดอำเภอพร้าว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง ผู้แทน นายอำเภอพร้าว นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนาการอำเภอพร้าว  นายไพศาล ด้วงทอง กำนันตำบลแม่ปั๋ง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอพร้าว เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย