Headlines

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ https://chongkho.inbaac.com

Read More

ติดตามการดำเนินงานการผลิตปุ๋ยหมัก ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ในการแก้ปัญหาวัสดุเชื้อเพลิงที่เหลือใช้ ทางการเกษตรและปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ปี 2566

Read More

เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า บวชป่า เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read More

มอบกล้าผักเเละเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูนให้ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 ภาค

Read More

ร่วมต้อนคณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Read More