โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ

แผนการดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดเชียงใหม่

  • ไตรมาสที่ 1 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนวันเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล) ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลการดำเนินงาน
  • ไตรมาสที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการดำเนินงาน
  • ไตรมาสที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

Link :