06มี.ค./24

เกษตรเวียงแหง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตกาแฟ และระบบส่งเสริมการเกษตร T&V ในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ บ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง

06มี.ค./24

เกษตรเวียงแหงขานรับนโยบายตามมติที่ประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแต่งการเครื่องแบบในวันอังคาร และแต่งกายเสื้อสีเหลืองเสื้อตราสัญญาลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

06มี.ค./24

เกษตรเวียงแหง เข้าร่วมการอบรมโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 2การส่งเสริมทักษะทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต แปรรูป และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ตามหลัก BCG Model