แนะนำหน่วยงาน

ประวัติสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

28619206_154793985334971_7011040340518300457_o

  เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการทำเกษตรกรรมอย่างกว้างขวางมีพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ส้มเขียวหวาน หอมหัวใหญ่ ข้าว พืชผักเมืองหนาว  ฯลฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงาน ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้สถาปนาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2510 โดยรวมเอาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 หน่วยงาน คือ งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงเกษตร และสหกรณ์  กรมกสิกรรม กรมการข้าว   ซึ่ง หน่วยงานทั้ง  3 มีผู้บริหารงานส่วนภูมิภาค ที่เรียกว่าหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการเกษตรกรเขต  กสิกรรมจังหวัด ข้าวจังหวัด กสิกรรมอำเภอ  ข้าวอำเภอ   โดยรวมหน่วยงานทั้ง 3 ในระดับต่าง ๆ  และจัดตั้งเป็นเกษตรจังหวัด  เกษตรอำเภอ  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการผลิต และบริหารจัดการสินค้าเกษตร
พัฒนาครอบครัวเกษตรกรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

      1. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
      2. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร  ครอบครัวเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
      3. ให้บริการทางการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกร และสภาพปัญหา
      4. พัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงาน

ยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัด

      ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน
      ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
      ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร  ครอบครัวเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง  และมั่นคงในอาชีพ
      ยุทธศาสตร์ที่ 4. ให้บริการทางการเกษตร และช่วยเหลือเกษตรกร
      ยุทธศาสตร์ที่ 5. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

      มีหน่วยงานในสังกัดระดับอำเภอ    
ทั้งหมด  25  อำเภอ การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การควบคุมของสำนักงานเกษตรอำเภอ 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  เป็นศูนย์ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบล

สำนักงานเกษตรจังหวัดมีอำนาจหน้าที่

      1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
      2. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต  การจัดการผลผลิตพืช  ประมงและปศุสัตว์
      3. กำกับ  ดูแล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ
      4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ดังนี้

1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป     มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป  ได้แก่  งานธุรการ  งานสารบรรณ  
     งานการเงินและบัญชีงานพัสดุและยานพาหนะ  การจัดทำและบริหารงบประมาณ  งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  
     งานการเจ้าหน้าที่  งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน

2.  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  มีหน้าที่

      1.ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
         และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด และ
          ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด
       2.พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การปลูกพืชผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน      
           และข้อมูลมือสองอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ
       3.ศึกษา พัฒนาวิธีการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงกระบวนการทำงานในพื้นที่ และสนับสนุนงานวิจัย
           และพัฒนาในจังหวัด
       4.สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนของชุมชน       
       5.สนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตรและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ
       6.ติดตาม ประเมินผลรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเกษตรจังหวัด
       7.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  มีหน้าที่
      1.ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
       2.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนชุมชน องค์กร และวิสาหกิจชุมชน
       3.ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
       4.ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
       5.สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
          และพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
       6.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
       7.ประสานและดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
       8.ประสานและดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง)
       7.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  มีหน้าที่
       1.ศึกษา พัฒนา และวางแผนการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร
       2.ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
       3.ดำเนินการส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และจัดการผลผลิตและการให้บริการทางการเกษตร
       4.ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต  การจัดการผลผลิต  และการพัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานสินค้าเกษตร และประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร
       5.ประสานดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ
       6.สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิต และจัดการผลผลิต      
       7.ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในจังหวัด
       8.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  กลุ่มอารักขาพืช  มีหน้าที่
       1.ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัดและดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช
       2.สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของศัตรูพืช
       3.ศึกษา พัฒนา รูปแบบ และวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและเกษตรกร
       4.ให้บริการตรวจ วินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำปรึกษา แนะนำด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช      
       5.ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการอารักขาพืช
       6.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อหน่วยงาน          สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
     ที่ตั้ง                บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
     โทรศัพท์           0-5311-2478-79
     โทรสาร            0-5311-2481
     E-mail  :          chiangmai@doae.go.th
     Home Page:     http://www.chiangmai.doae.go.th