สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง ขอประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech Transfer to Community)