วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการผลิต และบริหารจัดการสินค้าเกษตร
พัฒนาครอบครัวเกษตรกรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
2. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร  ครอบครัวเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. ให้บริการทางการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกร และสภาพปัญหา
4. พัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงาน