จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ เวทีที่ 2 การต่อยอดพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา…