27ก.พ./24

ประกวดศพก.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี2567

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นางธัญญรัตน์ ปาระมี เกษตรอำเภอดอยหล่อพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ นำโดย นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์ ศพก.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ หมู่ที่ 21 บ้านไร่สว่างอารมณ์ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

07ก.ย./23

อบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางธัญญรัตน์ ปาระมี เกษตรอำเภอดอยหล่อพร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอดอยหล่อ ร่วมกับประธาน ศพก.นายอร่าม หล้าทิพย์ และประธานศูนย์ศพก.เครือข่ายอำเภอดอยหล่อ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายเจษฎา กาพย์ไชย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม ในครั้งนี้ ณ.ศพก.ดอยหล่อ หมู่ 21 บ้านไร่สว่างอารมณ์ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมศึกษาดูงาน ตามฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ ศพก. อำเภอดอยหล่อ และฟาร์มสุขทิวา ศึกษาดูงาน​การปลูกกัญชาทางการแพทย์เพื่อการส่งออก ซึ่งมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมวันนี้ 7 อำเภอๆ ละ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 70 ราย ได้แก่ อำเภอดอยหล่อ แม่วาง แม่แจ่ม ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย และจอมทอง

07ก.ย./23

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลต้นแบบหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2566

โรงเรียนสองแคววิทยาคมขอแสดงความยินดีกับรางวัลต้นแบบหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2566 โรงเรียนสองแคววิทยาคมขอแสดงความยินดีกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ ที่ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการสนับสนุนการศึกษา (โรงเรียนสองแคววิทยาคม) ประจำปี 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาเชียงใหม่

08มี.ค./23

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โดยนางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ กล่าวต้อนรับ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้บริการแก่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ในคราวเดียวกัน เกษตรกรได้รับความรู้ด้านวิชาการ และบริการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านดิน น้ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย และอื่นๆ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำบุคลากร พร้อม อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้บริการเกษตรกรถึงในพื้นที่ ซึ่งในครั้งนี้มีการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 18 หน่วยงาน มีผู้ที่สนใจร่วมงานกว่า1,000 ราย

14ก.พ./23

ฟักทองแฟนซี

วันที่ 5 มกราคม​ 2566 เวลา 10.00 น. นาง​ธัญ​ญ​รัตน์​ ปา​ร​ะ​มี​ เกษตร​อำเภอ​ดอยหล่อ​ พร้อม​เจ้า​หน้าที่​สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ดอยหล่อ​ นำโดย นางวาสนา บุญธรรม​ช่วย​ นายอำเภอดอยหล่อ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ฟักทองแฟนซี ในพื้นที่ หมู่ 17 ตำบลดอยหล่อ และร่วมให้สัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์ทางสือโทรทัศน์ ช่อง 3 และช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ โมข้อมูลฟักทองแฟนซีในพื้นที่อำเภอดอยหล่อทั้งหมด ที่ใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในปี 2566 เพื่อช่วยพลักดันกระตุ้นการซื้อขายสินค้าเกษตร

14ก.พ./23

อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น

นางธัญลักษณ์ ปาระมี เกษตรอำเภอดอยหล่อ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ ดำเนินงานจัดอบโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Gap และมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร บริษัทภูเวียงเวจแอนด์ฟรุต จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ หมู่ 21 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อให้เกียรติเป็นประธานในการฝึกอบรมในครั้งนี้

30ส.ค./22

เยี่ยมชมกิจการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ เพื่อเจรจาการส่งออกมะม่วงอบแห้ง และผลไม้อบแห้งอื่นๆ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นาง​ธัญ​ญ​รัตน์​ ปา​ระ​มี​ เกษตร​อำเภอ​ดอยหล่อ​ ให้การต้อนรับประธานแปลงใหญ่จังหวัดลำพูนและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าแปรรูปผลไม้ได้มาเยี่ยมชมกิจการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ เพื่อเจรจาการส่งออกมะม่วงอบแห้ง และผลไม้อบแห้งอื่นๆ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ หมู่ 19 ต.ดอยหล่อ อ ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

30ส.ค./22

ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจตรวจสอบเครื่องคัดขนาดลำไยฯ และเครื่องชั่ง

25 สิงหาคม​ 2565 นางธัญญ​รัตน์​ ปา​ระ​มี​ เกษตร​อำเภอ​ดอยหล่อ​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส​ำ​นักงาน​พาณิชย์​จังหวัดเชียงใหม่ และชภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกัน เพื่อออกสำรวจตรวจสอบเครื่องคัดขนาดลำไยฯ และเครื่องชั่ง ณ จุดรับซื้อเพ็ญการค้า ม.9 ตำบล​ดอยหล่อ​ อำเภอ​ดอยหล่อ​ จังหวัด​เชียงใหม่