แปลงใหญ่

จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการฯ 52 แปลง งบประมาณ 114,792,833 บาท

สนับสนุนงบประมาณวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อแปลง ตามกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้านการเกษตร โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพการผลิตและต่อยอกของเดิมให้ดีขึ้น และกำหนดขอบเขตโครงการฯ ออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านการผลิต มิติด้านการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน มิติด้านการตลาด