สำรวจความเสียหายภัยพิบัติ ตำบลนาคอเรือ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้น กรณีเกิดภัยพิบัติ (วาตภัย) ด้านพืช (ลำไย) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ในพื้นที่บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1 และบ้านห้วยหินดำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

การลดการเผาในพื้นที่เกษตร ด้วยวิธีการทางเลือก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้นายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการลดการเผาในพื้นที่เกษตร ด้วยวิธีการทางเลือก กิจกรรมสร้างการรับรู้ในภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่อำเภอฮอด และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

อบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ศบกต.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมขุนหลวง เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมรับการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมี นายรัตณ์ ผุสดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นหัวหน้าคณะนิเทศงาน สายที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายนิรันดร์ ใจจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน ครั้งที่ 3/2567 เพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในห้วงที่ผ่านมา และแผนการปฏิบัติงานในระยะต่อไป รวมทั้งรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณและข้อราชการที่สำคัญจากหน่วยงานบูรณาการ โดยมี นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจประเมินแปลงเกษตรกรผู้ปลูกลำไย

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่ ตรวจประเมินแปลงเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ตำบลบ้านตาล ตำบลหางดง ตำบลฮอด และตำบลนาคอเรือ โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ณ วัดป่าขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตาล วัดแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาคอเรือ วัดห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลฮอด และศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 2 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามนิเทศงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลงานทะเบียนเกษตรกรในการติดตามนิเทศงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การวาดผังแปลงเกษตรดิจิตัล และโครงการประกันรายได้ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.) กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี ดร.สุรางค์ศรี วาเพชร ผู้อำนวยการ ศสท. เป็นหัวหน้าคณะในการติดตามนิเทศงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมทุ่งเจดีย์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการในการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และสรุปผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอำเภอฮอดได้รายงานผลการดำเนินงานการดับไฟป่า ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567 โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระบบ FireD

ตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่เกษตร นาข้าว

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายนิรันดร์ ใจจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมกับนายภัทรพงษ์ ปุ๊ดพรม กำนันตำบลบ้านตาล ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านตาลเหนือ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่เกษตร นาข้าว พิกัด 47Q X: 468186 Y: 2001354 (จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2567) พบว่า พื้นที่ดังกล่าวปลูกหญ้าเนเปียร์ และเป็นพื้นที่เลี้ยงวัว บริเวณโดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบการเผาไหม้ในพื้นที่การเกษตรแต่อย่างใด

ติดตามให้คำปรึกษาและตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ติดตามให้คำปรึกษาและตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น ชนิดพืช ลำไย ณ บ้านวังลุง หมู่ที่ 3 และบ้านดงดำ หมู่ที่ 5 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวหอมแดง

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวหอมแดง โดยราคาขายหน้าสวน 13 บาท/กิโลกรัม และราคาจ้างเหมาเก็บเกี่ยวถอนหอมแดง อยู่ที่ 1.40 บาท/กิโลกรัม ณ บ้านแพะดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามการไถกลบตอซังในพื้นที่การเกษตร

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และติดตามการไถกลบตอซังในพื้นที่การเกษตรเพื่อลดการเผา และเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกในรอบต่อไป ณ บ้านแพะดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจสอบการเผาไหม้พื้นที่การเกษตร ตำบลบ้านตาล

วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายนิรันดร์ ใจจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแม่ยุย ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนปกครองอำเภอฮอด ตรวจสอบพิกัดจุด hotspot พื้นที่เกษตรพิกัด x: 472133 y: 1993444 ดาวเทียมระบบเวียร์ (VIIRS) พบว่าจุดที่พบการเผาไหม้อยู่ในเขตป่าข้างเคียงซึ่งติดกับพื้นที่การเกษตร ไม่พบการเผาในพื้นที่การเกษตรแต่อย่างใด โดยมีเกษตรกรเจ้าของแปลงเกษตรมาร่วมตรวจสอบยืนยันว่าไฟไม่ได้เกิดจากพื้นที่การเกษตร

บรมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายนิรันดร์ ใจจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่าง 6 – 8 มีนาคม 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น ชนิดพืช ลำไย

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ติดตามให้คำปรึกษาและตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น ชนิดพืช ลำไย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ บ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

การติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ให้การต้อนรับนายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในการติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติภารกิจในทุกมิติ และสำนักงานเกษตรจังหวัดพร้อมเป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรต่อไป

ประชุมชี้แจงการใช้ระบบรายงานผลการลงพื้นที่ของชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบรายงานผลการลงพื้นที่ของชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมระดับอำเภอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ครั้งที่ 2

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุม DM ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมประชุม DM ประจำเดือนมีนาคม เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมทุ่งเจดีย์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการในการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และสรุปผลการดำเนินงาน ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอำเภอฮอดได้รายงานผลการดำเนินงานการดับไฟป่า ระหว่างวันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระบบ FireD

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หมอพืชชุมชน ปี 2567”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้นายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หมอพืชชุมชน ปี 2567” ภายใต้โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพการให้บริการคลินิกพืชสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เครือข่าย ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจสอบพื้นที่การเผาไหม้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยนายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่พบการเผาไหม้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พื้นที่บ้านตีนตก หมู่ที่ 8 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าจุดที่พบการเผาไหม้อยู่ในเขตป่าซึ่งมีรอยต่อกับลำห้วยที่เหือดแห้งและติดกับพื้นที่การเกษตร ไม่พบการเผาในพื้นที่การเกษตรแต่อย่างใด

จัดประชาคมตรวจสอบยืนยันข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และพืชอื่นๆ ปีการผลิต 2566/67

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายบรรจง ไชยวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ดำเนินการจัดประชาคมตรวจสอบยืนยันข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และพืชอื่นๆ ปีการผลิต 2566/67 เพื่อให้เกษตรกรได้รับรองข้อมูลการปลูกพืชที่ถูกต้องและยืนยันข้อมูลด้วยตนเอง ณ ศาลาวัดบ้านแพะดินแดง หมู่ที่ 2 บ้านแพะดินแดง ตำบลฮอดอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชาคมตรวจสอบยืนยันข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และพืชอื่นๆ ปีการผลิต 2566/67

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตรร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ดำเนินการจัดประชาคมตรวจสอบยืนยันข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และพืชอื่นๆ ปีการผลิต 2566/67 เพื่อให้เกษตรกรได้รับรองข้อมูลการปลูกพืชที่ถูกต้องและยืนยันข้อมูลด้วยตนเอง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเด่นวิทยา ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

สำรวจความเสียหายเบื้องต้น กรณีเกิดภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านพืช

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้น กรณีเกิดภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านพืช ในพื้นที่หมู่ที่ 3 5 และ 6 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

สำรวจความเสียหายเบื้องต้น กรณีเกิดภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านพืช

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมประชุม DM ประจำเดือนตุลาคม เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร
และวางแผนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอฮอด ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล อำเภอฮอด ครั้งที่ 10/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ แนวทางการรับมือและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านพืช) และคำแนะนำในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ แนวทางการรับมือและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านพืช) และคำแนะนำในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมทุ่งเจดีย์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทำต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทำต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ และด้านประมง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุม Focus Group ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม Focus Group เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ณ ห้องประชุม (ชั้นล่าง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วย นายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อบริการประชาชนด้านต่างๆ อำนวยความสะดวกให้ทั่วถึง ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2566/67) พร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธาน ณ วัดห้วยหินดำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันไฟป่า

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันไฟป่า และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มพื้นที่ป่าดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง-อำเภอฮอด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

คลินิกไอที (Clinic IT) ครั้งที่ 8

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมรับฟังคลินิกไอที (Clinic IT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8 เพื่อสร้างการรับรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาค โดยชี้แจงเกี่ยวกับโครงการต่างๆ และเสริมสร้างความรู้ด้านดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ตามภารกิจงานที่ได้รับผิดชอบ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนปัญหาและข้อเสนอแนะ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมสัมมนาจัดทำ Focus Group ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาจัดทำ Focus Group เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โดยมี นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม (ชั้นล่าง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอฮอด ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล อำเภอฮอด ครั้งที่ 9/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และข่าวสารประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเพลี้ยแป้งในลำไย และโรคราดำในลำไย โดยมี นางวราสรณ์ ยศถามี ปลัดอำเภอ เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันกำจัดด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันกำจัดด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร ภายใต้แคมเปญ “มะม่วงไทย ไร้ด้วงงวงฯ” โดยมี นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ แปลงใหญ่มะม่วงตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หมอพืชชุมชน ปี 2566”

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้นายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตรพร้อมด้วยประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอฮอด เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หมอพืชชุมชน ปี 2566” ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและการให้บริการคลินิกพืชให้เกษตรกรในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ให้บริการและคำแนะนำเรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ให้บริการและคำแนะนำเรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566/67 แก่ผู้นำชุมชนอำเภอฮอด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอฮอด ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล อำเภอฮอด ครั้งที่ 8/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ โครงการจัดส่งผลไม้ผ่านไปรษณีย์ไทย ปี 2566 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุม DM ประจำเดือนสิงหาคม 2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมประชุม DM ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop (DW) ครั้งที่ 3

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop (DW) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop (DW) ครั้งที่ 3

วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop (DW) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมการประชุมคลินิกไอที (Clinic IT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคลินิกไอที (Clinic IT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom Meeting เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการต่างๆ และการเสริมสร้างความรู้ด้านดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจประเมินแปลงเกษตรกรโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่ ตรวจประเมินแปลงเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด ตำบลบ่อหลวง และแปลงเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พื้นที่ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช เพื่อให้คำแนะนำเรื่องโรคและแมลงศัตรูพริก รวมทั้งการป้องกันกำจัดและให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงของตนเองจนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิต
ณ บ้านกองลอย หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามสถานการณ์การผลิตพืชในพื้นที่ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามสถานการณ์การผลิตพืชในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำในด้านการผลิตและด้านการตลาดแก่เกษตรกร ณ บ้านกิ่วลม หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมสืบสานป๋าเวณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอฮอด “สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองฮอด” ประจำปี 2566

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมสืบสานป๋าเวณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอฮอด “สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองฮอด” ประจำปี 2566 นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด และนายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เพื่อขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการผลิตสื่อและขยายผลเกษตรตำบลต้นแบบ

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการผลิตสื่อและขยายผลเกษตรตำบลต้นแบบ กิจกรรมเกาะติดชีวิตเกษตรตำบล “คน ปลูก คน” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเกษตรตำบล ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอฮอด ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล อำเภอฮอด ครั้งที่ 4/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การจับคู่ปุ๋ย ซื้อตรง…ถูกเงิน…ถูกใจ (โรงงาน-สถาบันเกษตรกร) โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ผลิตปลาส้มบ้านผาแตน อำเภอฮอด

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ผลิตปลาส้มบ้านผาแตน เพื่อติดตามการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ผลิตปลาส้ม ณ พื้นที่บ้านผาแตน หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมประชุม DM ประจำเดือนเมษายน 2566

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมประชุม DM ประจำเดือนเมษายน เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตi และวางแผนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลบ่อหลวง-บ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ด้วย BCG Model

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลบ่อหลวง-บ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ด้วย BCG Model พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนแปลงและวางแผนในการพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่ม ในพื้นที่ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 1

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอฮอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมวัดปัญญาวุธาราม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเกษตรกรต้นแบบอำเภอฮอด 2 ราย ร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน โดยมี นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธาน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแรงร่วมใจปรับภูมิทัศน์สำนักงาน ตามหลักกิจกรรม 5 ส.

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบสำนักงาน ตามหลักกิจกรรม 5 ส. “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย” เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ของสถานที่ทำงาน รองรับการให้บริการเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามสถานการณ์เพื่อคาดการณ์ผลผลิตลำไยในพื้นที่ ปี 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามสถานการณ์เพื่อคาดการณ์ผลผลิตลำไยในพื้นที่ ปี 2566 ทั้งนี้ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตาล และหมู่ที่ 4 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ลำไยอยู่ในช่วงออกดอก จึงได้ให้คำแนะนำเรื่องโรคและแมลงศัตรูลำไย รวมทั้งการป้องกันกำจัดและให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงของตนเองจนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิต

ออกหน่วยให้บริการโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อบริการประชาชนด้านต่างๆ อำนวยความสะดวกให้ทั่วถึง ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีนายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธาน ณ วัดป่าขาม หมู่ที่ 2 บ้านป่าขาม ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายเจษฎา กาพย์ไชย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อบรมให้ความรู้โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฮอด ณ วัดปัญญาวุธาราม (สันกู่) หมู่ที่ 2 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอฮอด ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอฮอด ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมทุ่งเจดีย์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฮอด เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน และร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ลดรายจ่าย สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุม DM ประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมประชุม DM ประจำเดือนมีนาคม เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล อำเภอฮอด ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล อำเภอฮอด ครั้งที่ 3/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร และแมลงเศรษฐกิจ การสนับสนุนการขนส่งผลไม้ (สด) ตามฤดูกาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าชมวิดีทัศน์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผลไม้ โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ครั้งที่ 3/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร และแมลงเศรษฐกิจ การสนับสนุนการขนส่งผลไม้ (สด) ตามฤดูกาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าชมวิดีทัศน์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผลไม้ โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมทุ่งเจดีย์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร “เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร “เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา” ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและลำไย ณ ศาลาการเปรียญวัดเด่นสารภี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเกษตรกร ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตลำไยนอกฤดู”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ อบรมเกษตรกรและร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตลำไยนอกฤดู” ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเป็นสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พื้นที่ป่าแม่ตาล-แม่ยุย อำเภอฮอด จำนวน 62 ราย ณ ศาลาการเปรียญวัดเด่นสารภี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่หืด หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อหลวง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่หืด หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค (การมอบอำนาจและการกระจายอำนาจ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุมทุ่งเจดีย์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ เกษตรกรรายใหม่หรือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่แล้ว หรือเกษตรกรเตรียมเพื่อเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2/2566 ณ ศพก. เครือข่ายบ้านตาลใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยในเขตนิคมสหกรณ์แม่แจ่ม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอฮอด ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ อบรมเกษตรกรและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) โครงการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยในเขตนิคมสหกรณ์แม่แจ่ม ณ ห้องประชุมนิคมสหกรณ์แม่แจ่ม ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร “เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร “เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา” ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ณ ศาลาการเปรียญวัดแม่ยุย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

บูรณาการ กับ ก.ศ.น. อำเภอฮอด อบรมเกษตรเกษตรกร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมบูรณาการกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอฮอด อบรมเกษตรกรและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาการเปรียญวัดแม่ยุย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามการดำเนินงานหญ่พืชผัก ตำบลบ่อหลวง-บ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดและการเตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูลการประกวดเล่มแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ของกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลบ่อหลวง-บ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลบ่อหลวง-บ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ออกหน่วยให้บริการโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อบริการประชาชนด้านต่างๆ อำนวยความสะดวกให้ทั่วถึง ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธาน ณ วัดป่าศรัทธาราม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะต้นทางของชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะต้นทางของชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม ตามโครงการท่าข้ามน่าอยู่น่าอาศัยไร้ขยะมูลฝอย ระหว่าง วัด โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการ และเทศบาลตำบลท่าข้าม โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมชี้แจงการทำฝนหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ นำโดย นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ร่วมประชุมชี้แจงการทำฝนหลวง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยเป้าหมายการทำฝนหลวงเป็นพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งไม่มีผลกระทบกับพื้นที่การเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอฮอด ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล อำเภอฮอด ครั้งที่ 2/2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย พัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2566 ณ ศพก. เครือข่ายบ้านตาลใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ โครงการตามมาตรการของรัฐบาล และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมทุ่งเจดีย์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุม DM ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมประชุม DM ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 (โครงการตามตัวชี้วัด) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 (โครงการตามตัวชี้วัด) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

จัดประชาคมตรวจสอบยืนยันข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปีการผลิต 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ดำเนินการจัดประชาคมตรวจสอบยืนยันข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปีการผลิต 2565 เพื่อให้เกษตรกรได้รับรองข้อมูลการปลูกพืชที่ถูกต้องและยืนยันข้อมูลด้วยตนเอง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังลุง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ระดับเขต

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ระดับเขต เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

จัดประชาคมตรวจสอบยืนยันข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปีการผลิต 2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ดำเนินการจัดประชาคมตรวจสอบยืนยันข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปีการผลิต 2565 เพื่อให้เกษตรกรได้รับรองข้อมูลการปลูกพืชที่ถูกต้องและยืนยันข้อมูลด้วยตนเอง ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) ของเทศบาลตำบลบ่อหลวง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

จัดประชาคมตรวจสอบยืนยันข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปีการผลิต 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ดำเนินการจัดประชาคมตรวจสอบยืนยันข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปีการผลิต 2565 เพื่อให้เกษตรกรได้รับรองข้อมูลการปลูกพืชที่ถูกต้องและยืนยันข้อมูลด้วยตนเอง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมการจัดงานสมโภช 116 ปี และ OTOP ของดี อำเภอฮอด ประจำปี 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมการจัดงานสมโภช 116 ปี และ OTOP ของดี อำเภอฮอด ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ โดยมี นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอฮอด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทุ่งเจดีย์ (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชกุศล

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมี นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอฮอด เป็นประธาน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 4 กษัตริย์ ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การนำผลงานวิจัยมาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร”

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การนำผลงานวิจัยมาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของศัตรูข้าว ตำบลบ่อสลี

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของศัตรูข้าวในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่เกษตรกรถึงแนวทางบริหารจัดการศัตรูพืช

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านตาล

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายนิรันดร์ ใจจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านตาลเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามสถานการณ์การผลิตลำไยนอกฤดู พื้นที่ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตลำไยนอกฤดู ซึ่งสถานการณ์ลำไยอยู่ในระยะติดผล พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร ด้านพืช ได้แก่ ข้าว ลำไย ข้าวโพดหวาน ซึ่งคาดว่าหากระดับน้ำลดลงแล้ว จะได้สำรวจความเสียหายที่แท้จริง เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือต่อไป

ประชุมจัดทำ Focus group ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมจัดทำ Focus group เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลประมาณการณ์ผลผลิตไม้ผล โดยมี นางนันทิยา ดวงไทย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565 ระดับอำเภอ

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565 ระดับอำเภอ ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ได้ร่วมบูรณาการกลุ่มครัวเรือนยากจนเป้าหมาย กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด ตามแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ปี 2565 ณ ห้องประชุมทุ่งเจดีย์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืช (รูปแบบออนไลน์) ปี 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายอภิรักษ์ ประสงค์สุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืช (รูปแบบออนไลน์) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายอภิรักษ์ ประสงค์สุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการพิจารณา จำนวน 23 ราย ที่ดิน 28 แปลง พื้นที่ 150-2-19 ไร่ ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565 เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สำรวจความเสียหายเบื้องต้นการเกษตรด้านพืช จากอุทกภัย ตำบลบ้านตาล

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายนิรันดร์ ใจจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาล ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นการเกษตรด้านพืช จากอุทกภัย สาเหตุฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก ในเขตพื้นที่บ้านแม่ยุย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ ในเขตพื้นที่ประสบภัย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือต่อไป

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ โครงการตามมาตรการของรัฐบาล การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยมี นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามงานโครงการ ศพก. และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อขับเคลื่อน กระตุ้น เร่งรัดการดำเนินงานโครงการในระดับพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ณ กลุ่มแปลงใหญ่ลำไย หมู่ 1 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายนิรันดร์ ใจจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อบริการประชาชนด้านต่างๆ อำนวยความสะดวกให้ทั่วถึง ทั้งนี้ หน่วยงาน สนง.กษอ.ฮอด ได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืช เพื่อลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสำหรับปลูกแบบปลอดสารไว้บริโภคในครัวเรือน โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ณ โบสถ์คริสจักรบ้านพุย หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ทำการประเมินและคัดเลือกเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมหมอดินอาสา โครงการอบรมหมอดิน 4.0

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด  ร่วมบูรณาการกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ นำโดย นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมหมอดินอาสา โครงการอบรมหมอดิน 4.0 ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร 3 “การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอฮอด บ้านแม่ทัง หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายอภิรักษ์ ประสงค์สุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ หลักสูตร รู้ดินรู้ปุ๋ย และขับเคลื่อน ศดปช. สู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมบูรณาการกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนจ.เชียงใหม่ สาขาฮอด นำโดย นายกลศาสตร์ เรืองแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โครงการยกระดับชุมชนอุดมสุขยั่งยืน และโครงการพลังงานสะอาด โดยมี นายสุทิน พงษ์ทิพย์ถา ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอฮอด และเยาวชนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอฮอด บ้านแม่ทัง หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า โดยมี นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนบ้านตีนตก หมู่ที่ 8 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อบริการประชาชนด้านต่างๆ อำนวยความสะดวกให้ทั่วถึง ทั้งนี้ หน่วยงาน สนง.กษอ.ฮอด ได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืช เพื่อลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสำหรับปลูกแบบปลอดสารไว้บริโภคในครัวเรือน โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านตีนตก หมู่ที่ 8 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  เพื่อร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า โดยมี นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ วัดปัญญาวุธาราม (สันกู่) หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณเต็นท์พิธี ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 4 กษัตริย์ ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ปี 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด และประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จำนวน 10 ราย เข้าร่วมการอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมี นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน การจัดงาน “เทศกาลลำไย OTOP และของดีอำเภอฮอด ประจำปี 2565”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน การจัดงาน “เทศกาลลำไย OTOP และของดีอำเภอฮอด ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุมทุ่งเจดีย์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฮอด โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 1-12 สิงหาคม 2565 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกวดผลิตผลทางการเกษตร และการแข่งขันกินผลไม้ การประกวดอาหารพื้นถิ่น (ลาบปลา)​ การประกวดไก่ตั้ง-ไก่ต่อ การจัดนิทรรศการ จำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตผลทางการเกษตร ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด  จะได้นำกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่ มาร่วมกิจกรรมจัดบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นงานประชาสัมพันธ์ ขยายช่องทางการตลาด และสร้างเครือข่ายให้แก่กลุ่ม

เยี่ยมเยียนเกษตรกร ตำบลนาคอเรือ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการผลิตพืช โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นแนวทางทำเกษตรแบบผสมผสาน ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน รวมทั้งเป็นต้นแบบในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้และเป็นแนวทางในการผลิตพืช ณ บ้านห้วยหินดำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอฮอด ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดต่างๆ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ วัดบ้านขุน วัดท่าข้ามใต้ (วัดชัยชนะ)​ วัดศิลานิมิตร วัดหางดง วัดอินทาราม วัดเด่นสารภี วัดวังกอง วัดบ่อพะแวน ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด นำโดย นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอฮอด สัสดีอำเภอฮอด ปภ.จ. เชียงใหม่สาขาอำเภอฮอด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดบ่อพะแวน ม.12 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านพระครูปริยัติธรรมพินิจ เจ้าอาวาสวัดบ่อพะแวน เจ้าคณะตำบลบ่อหลวง เป็นองค์รับมอบถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้

ร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงซื้อ-ขายสินค้าลำไยสดกับผู้ส่งออก

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอดมอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายประจักษ์  ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงซื้อ-ขายสินค้าลำไยสดกับผู้ส่งออก ผ่าน Application Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

สัมมนาหลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อส่งออก

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอดมอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อส่งออก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผลและส่งเสริมด้านการตลาดไม้ผลเพื่อการส่งออก รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินงานโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด ร่วมประชุมกับคณะครูโรงเรียนบ้านวังลุง (เพชรประชานุเคราะห์)​ ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ ได้แก่ ปศุสัตว์อำเภอฮอด เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยงานภาคี ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 80 คน โดยจะให้ความรู้ทั้งในด้านพืช (การผลิตพืชผักและพืชสมุนไพรปลอดภัย การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช และการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร)​ ด้านปศุสัตว์ (การเลี้ยงไก่เนื้อ และการทำอาหารไก่อย่างง่ายเพื่อลดต้นทุน)​ ด้านประมง (การเลี้ยงปลาในบ่อธรรมชาติ)​ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีองค์ความรู้ในด้านการเกษตร สามารถนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่การเกษตรของตนเอง สร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดให้พื้นที่ของโรงเรียน ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังลุง (เพชรประชานุเคราะห์)​ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงและวางแผนการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66 โดยมีผู้นำชุมชนตำบล  บ่อสลี อำเภอฮอด เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอฮอด ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอฮอด ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ข้าวนาปี) ปีการผลิต 2565/66 และแจ้งแผนในการติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนอำเภอฮอด เพื่อประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และแนวทางในการต่อยอดพัฒนากลุ่มให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

“ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายนิรันดร์ ใจจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ โครงการตามมาตรการของรัฐบาล และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุม DM เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด ประชุม DM เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (โครงการตามตัวชี้วัด) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ R2R ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Researt : R2R) ปีที่ 2 หลักสูตร “R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่