ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรเชียงใหม่ KICK OFFเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

วันที่ 15 ธันวาคม2566 เวลา 09.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนดำเนินงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตนวัตกรรมแก่เกษตรในพื้นที่ให้สอดคล้องกับชนิดพืชที่เกษตรกรปลูกใน 25 อำเภอ โดยมีศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นจุดดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานบูรณาการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมโดยมีเกษตรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวแก่เกษตรผู้สนใจเพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ สำหรับงานField Dayนี้จะจัดครบทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มจัดที่อำเภอสารภีเป็นจุดแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ดังในวันนี้มีนายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ นายอำเภอสารภีเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ทางด้านนางมัฑนา ธรรมใจ เกษตรอำเภอสารภี กล่าวว่าสำหรับงานวัน Field Day ดำเนินงานที่ศพก.ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิง ปณิธาน ทองดรอ่ำ เกษตรกรต้นแบบถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชผักสวนครัวภายใต้ระบบอินทรีย์ครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ดังนี้ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตพืชผักปลอดภัยฐานการเรียนรู้ที่ 2 การปลูกผักสลัดฐานการเรียนรู้ที่ 3 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และวิสาหกิจชุมชนฐานการเรียนรู้ที่ 4 การผลิตเห็ดอินทรีย์ ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การตัดแต่งและบรรจุผักสด นอกจากฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐานแล้ว ยังมีนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การสาธิตการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและเพิ่มผลผลิต และเทคโนโลยีจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการสร้างมูลค่าทดแทนการผา นิทรรศการตลาดเกษตรกร และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ SF YSF และร้านค้าต่าง ๆ อีกด้วยหากท่านผู้ใดสนใจสามารถติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2478

ปิดความเห็น บน เกษตรเชียงใหม่ KICK OFFเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่