ข่าวสมัครงาน

ประกาศ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)

ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวันและระเบียนเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้กำหนดวิะีการสอบแข่งขันโดยการประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 นั้น

เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COCID – 19) ที่เกิดขึ้น มีความรุนแรงและแพร่กระจายของการติดเชื้อทั่วทุกพื้นที่ในทุกจังหวัด มาตรการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 99/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน ทำให้ไม่สามารถจัดการสอบในรูปแบบปกติได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกันที่สามารถแพร่เชื้อโรคได้ จังหวัดเชียงใหม่จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ปิดความเห็น บน ประกาศ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)