Latest Past Events

การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 8/2565

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2565

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 6/2565 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

การติดตามนิเทศงานจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

การติดตามนิเทศงานจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่