การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

ลำดับรายละเอียด
O1โครงสร้าง
O2ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่
O4ข้อมูลการติดต่อ
O5ข่าวประชาสัมพันธ์
O6Q & A
O7แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O8แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O9รายงานผลการดำเนินงานประจำ
O10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
O11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
O12ข้อมูลสถิติการให้บริการ
O13E – Service
O14รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O21การขับเคลื่อนจริยธรรม
O22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
O30การประเมินความเสี่ยงกรทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงกรทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน