ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรของผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปิดความเห็น บน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรของผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)