ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 8/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ดดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ

โดยที่มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาต หรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ สมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน ใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรม 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1. ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

2. ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

2. คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 8/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยที่มาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ มติ หรือคำสั่งกำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหนังสือ หรือเป็นเอกสาร ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้จัดทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎ มติ หรือคำสั่งนั้นแล้ว สมควรกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีคำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 8/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 8/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปิดความเห็น บน ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 8/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ดดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์