อบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู้ผลิตพืชสมุนไพร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ใบสมัคร

Read more

พัฒนาศักยภาพการจำหน่ายลำไยทั้งแบบออฟไลน์ ออนไลน์ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การขาย (Content) ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุก (เครือข่ายพรีออเดอร์ ออนไลน์ Event พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จำหน่ายลำไย)

ใบสมัคร

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู้ผลิตลำไยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน”

ใบสมัคร

Read more