อบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู้ผลิตพืชสมุนไพร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ใบสมัคร

Read more

พัฒนาศักยภาพการจำหน่ายลำไยทั้งแบบออฟไลน์ ออนไลน์ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การขาย (Content) ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุก (เครือข่ายพรีออเดอร์ ออนไลน์ Event พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จำหน่ายลำไย)

ใบสมัคร

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู้ผลิตลำไยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน”

ใบสมัคร

Read more

เปิดศูนย์เกษตรพิรุณราช ดำเนินการแบบ One Stop Service เพื่อบริการ แก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องภาคการเกษตร ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย โปร่งใส เป็นธรรม

ศูนย์บริการเกษตรพิรุ

Read more