วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ เกษตรกรมีความเข้มแข็ง

มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

และรายได้ที่มั่นคง ”

คำขวัญ

“ ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์

ก้าวทันสถานการณ์

ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ

ค่านิยม

“ มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ”

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด

ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

คติพจน์การทำงาน

“ รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใฝ่หางาน ”