ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี

สำนักงานเกษตรอำเภอสารภีเป็นหน่วยงาน ส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาคในสังกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประวัติอันยาวนานแรกเริ่มจากกรมส่งเสริมการเกษตร

ได้สถาปนาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2510 โดยรวมเอาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 หน่วยงาน คือ งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกสิกรรม กรมการข้าว

ซึ่งหน่วยงานทั้ง 3 มีผู้บริหารงานส่วนภูมิภาค ที่เรียกว่าหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการเกษตรกรเขตกสิกรรมจังหวัด ข้าวจังหวัด กสิกรรมอำเภอ ข้าวอำเภอ โดยรวมหน่วยงานทั้ง 3 ในระดับต่าง ๆ  และจัดตั้งเป็นเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

            สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี ตั้งขึ้นเมื่อปี 2511 ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ห่างตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางบนถนนหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
 26 นาที